Home » Fahrzeuge » Tatrawagen » KT4D (219475-219500)

KT4D (219475 - 219500)


» 219001-219050 » 219051-219100 » 219101-219150 » 219151-219200 » 219201-219250
» 219251-219291 » 219304-219350 » 219351-219400 » 219401-219417 » 219475-219500
» 219501-219552 » Vollwerbung      

   = nicht mehr im Einsatz
   = zurzeit abgestellt

Wagennr.
Hersteller
Inbetriebn.
Typ
Fabrik-Nr.
Bemerkungen
Foto
Fotoerklärung
219 475-8
CKD
    .07.86
KT4D
175 835
1992 zum KT4D (9475)
Linie 80 - S Friedrichsfelde Ost
© Jan Ruppert
219 476-6
CKD
    .07.86
KT4D
175 836
1992 zum KT4D (9476)
219476
Ahrensfelde
© Swen Zajac
219 477-4
CKD
    .07.86
KT4D
175 837
1992 zum KT4D (9477)
Linie 28 - Btf. Marzahn
© Björn Jänecke
219 478-2
CKD
    .07.86
KT4D
175 838
1992 zum KT4D (9478)
219478
Btf. Marzahn
© Swen Zajac
219 479-0
CKD
    .07.86
KT4D
175 839
1992 zum KT4D (9479)
Linie 2 - Björnsonstraße
24.07.97 - © Stefan Reimann
219 480-5
CKD
    .07.86
KT4D
175 840
1992 zum KT4D (9480)
219480
Btf. Marzahn
© Rainer Kramm
219 481-3
CKD
    .07.86
KT4D
175 841
1992 zum KT4D (9481)
Linie 20 - Roederplatz
28.06.15 - © Marcel Götze
219 482-1
CKD
    .07.86
KT4D
175 842
1992 zum KT4D (9482)
Linie 49 - Btf. Niederschönhausen
12.06.10 - © Marcel Götze
219 483-8
CKD
    .07.86
KT4D
175 843
1992 zum KT4D (9483)
219483
Linie 26 - Hirtestraße
© Rainer Kramm
219 484-6
CKD
    .07.86
KT4D
175 844
1992 zum KT4D (9484)
219484
Btf. Marzahn
© Swen Zajac
219 485-4
CKD
    .07.86
KT4D
175 845
1992 zum KT4D (9485)
219485
Linie 8 - Pflugstraße
© Swen Zajac
219 486-2
CKD
    .07.86
KT4D
175 846
1992 zum KT4D (9486)
219486
Btf. Marzahn
1997 - © Bernd Hoferichter
219 487-0
CKD
    .07.86
KT4D
175 847
1992 zum KT4D (9487)
219487
Linie 14 - S Marzahn
29.08.92 - © Steffen Hege
219 488-7
CKD
    .07.86
KT4D
175 848
1992 zum KT4D (9488)
219488
Btf. Marzahn
06/1996 - © Urban,
Sammlung Axel Müller
219 489-5
CKD
    .07.86
KT4D
175 849
1992 zum KT4D (9489)
219489
Linie 18 - Rosenthaler Platz
1990 - © Bernd Hoferichter
219 490-1
CKD
    .07.86
KT4D
175 850
1992 zum KT4D (9490)
219490
Linie 5 - Btf. Marzahn
© Rainer Kramm
219 491-8
CKD
    .07.86
KT4D
175 851
1991 zum KT4D-M (219 491-8)
219491
Linie 18E - Leninallee/Dimitroffstr.
1986 - © Joachim Kaddatz
219 492-6
CKD
    .07.86
KT4D
175 852
1991 zum KT4D-M (219 492-6)
219492
Oberspreestraße
06/1990 - © Eberhard Müller
219 493-4
CKD
    .07.86
KT4D
175 853
1992 zum KT4D (9493)
219493
Linie 14 - Ahrensfelde
02.04.93 - © Uwe Poppel,
Sammlung Sigurd Hilkenbach
219 494-2
CKD
    .07.86
KT4D
175 854
1992 zum KT4D (9494)
kein Bild vorhanden
219 495-0
CKD
    .07.86
KT4D
175 855
1992 zum KT4D (9495)
219495
Linie 6 - Leninplatz
02.10.91 - © Louis-André Weiland
219 496-7
CKD
    .07.86
KT4D
175 856
1992 zum KT4D (9496)
219496
Linie 12 - Ahrensfelde
14.01.90 - © Bernhard Kußmagk
219 497-5
CKD
    .07.86
KT4D
175 857
1992 zum KT4D (9497)
219497
Btf. Marzahn
1992 - © Matthias Siegmund
219 498-3
CKD
    .07.86
KT4D
175 858
1992 zum KT4D (9498)
219498
Btf. Marzahn
 © Rainer Kramm
219 499-1
CKD
    .07.86
KT4D
175 859
1992 zum KT4D (9499)
kein Bild vorhanden
219 500-2
CKD
    .07.86
KT4D
175 860
1992 zum KT4D (9500)
kein Bild vorhanden

» 219001-219050 » 219051-219100 » 219101-219150 » 219151-219200 » 219201-219250
» 219251-219291 » 219304-219350 » 219351-219400 » 219401-219417 » 219475-219500
» 219501-219552 » Vollwerbung      

» nach oben